Naar een duurzame toekomst

"STIHL is een familiebedrijf met wortels in de bosbouw die bijna 100 jaar teruggaan. De mens, de natuur en hun groeikracht hebben altijd centraal gestaan in alles wat we doen. Dat is wat ons drijft – en dat willen we zo houden in de toekomst."

De veranderingen in het milieu en de gevolgen daarvan maken duidelijk dat we onze manier van leven en werken moeten veranderen en duurzamer moeten maken.

We moeten op lange termijn en in cycli denken als we de volgende generaties een leefbare toekomst willen nalaten. “Acting for tomorrow” – de titel van ons duurzaamheidsrapport – weerspiegelt dan ook de vaste overtuiging van Andreas Stihl, oprichter van het bedrijf. We willen deze traditie voortzetten door duurzaam te blijven handelen en investeren.

Vorig jaar ontwikkelde STIHL een duurzaamheidsstrategie met als doel ons engagement tot nu toe te versterken en onze huidige activiteiten een strategische richting te geven. In onze drie belangrijkste aandachtsgebieden – ecosystemen, circulariteit en zorg – hebben we ambitieuze doelen gesteld voor de periode tussen nu en 2030, en we werken hard om ze te bereiken. Ons doel daarbij is om koolstofneutraal en efficiënt met hulpbronnen om te gaan en tegelijk eerlijk te handelen, zoals we in het verleden hebben gedaan, om het voor mensen gemakkelijker te blijven maken om in en met de natuur te werken.

Om onze duurzaamheidsactiviteiten nog transparanter te maken, stellen we je graag het eerste STIHL duurzaamheidsrapport voor.

Duurzaamheid als strategie

De afgelopen jaren waren ernstige problemen zoals de klimaatverandering, het uitsterven van planten- en diersoorten en de sterke toename van plastic afval volop in het nieuws.

Forest

Als een bedrijf dat diep verbonden is met de natuur en waarvan het bedrijfsmodel afhangt van de natuur, raken deze ontwikkelingen ons diep. Daarom heeft STIHL beslist om ons bestaande engagement op het vlak van duurzaamheid te versterken en het een nog meer strategische focus te geven. In 2021 werd een duurzaamheidsadviseur aangesteld en werd een duurzaamheidsstuurgroep opgericht om het bedrijf daarbij te helpen. Sindsdien zetten we ons in om ons duurzaamheidsbeleid, dat sinds 2016 van kracht is, om te vormen tot een duurzaamheidsstrategie die relevant is voor de hele maatschappij.

We hebben elf materiële thema’s voor STIHL geïdentificeerd die we hebben ingedeeld in drie strategische aandachtsgebieden:  ecosystemen, circulariteit en zorg. Ze vormen de basis voor de toekomstige implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Elk van onze aandachtsgebieden komt overeen met twee SDG’s: ecosystemen komt overeen met SDG 13 (klimaatactie) en SDG 15 (leven op het land), circulariteit komt overeen met SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), en zorg komt overeen met SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 3 (goede gezondheid en welzijn).

Focal areas

We zijn begonnen met het definiëren van specifieke doelstellingen voor de drie aandachtsgebieden en zullen onze definities in de toekomst blijven verfijnen. We zullen ze koppelen aan prestatie-indicatoren die we willen gebruiken om ons succes in de toekomst te meten. We hebben doelstellingen voor de korte,  de middellange en de lange termijn bepaald.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Voor de drie aandachtsgebieden – ecosystemen, circulariteit en zorg – hebben we in de loop van 2021 de volgende doelstellingen bepaald. Het is de bedoeling dat we ze in de komende verslagperiode verder aanscherpen. De drie doelstellingen zijn onderverdeeld in kortetermijndoelstellingen (een tot twee jaar) en langetermijndoelstellingen (drie jaar of meer).

Sustainability targets

DE WEG NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT

CLIMATE NEUTRALITY

We zijn van plan de klimaatverandering actief aan te pakken en steunen de doelstelling van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. In 2020 hebben wij ons ten doel gesteld om op de lange termijn een klimaatneutrale onderneming te worden. 

In de eerste plaats richten wij ons op het verminderen van het energieverbruik in onze waardeketen dat we direct kunnen beïnvloeden. Dit zijn de directe emissies (Scope 1 volgens het ‘Greenhouse Gas Protocol’, GHG). Daarnaast hebben we ook de indirecte emissies van Scope 2 (elektriciteit en stadsverwarming) in onze klimaatdoelstellingen opgenomen.

In Duitsland zijn onze vestigingen (de oprichtende onderneming en haar acht fabrieken, STIHL Direct GmbH, STIHL Digital GmbH, SDP Digitale Produkte GmbH, STIHL International GmbH en het distributiecentrum in Dieburg) sinds januari 2021 klimaatneutraal dankzij de compensatie van Scope 1- en Scope 2-emissies. De internationale productiebedrijven zullen in 2022 volgen. Vanaf 2023 zullen ook de internationale verkoopbedrijven klimaatneutraal zijn dankzij koolstofcompensatie (Scope 1 en 2). Daardoor zullen we onze doelstelling ruim vóór de oorspronkelijke deadline van 2028 bereiken.

Als verkoopsorganisatie van de STIHL groep zal ook STIHL Benelux tegen 2023 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken werd in 2021 een CO2 nulmeting uitgevoerd. Op basis van deze gegevens kunnen maatregelen getroffen worden om onze impact te blijven verminderen en waar nodig te compenseren. 

100 miljoen bomen voor Borneo

Borneo

In 2014 wilde Fairventures de kleine boeren in Indonesië steunen door 1 miljoen bomen voor Borneo te planten. Hun missie was een succes – dankzij de hulp van STIHL. Maar die mijlpaal was slechts het begin voor de vzw uit Stuttgart en is de inspiratiebron voor een veel ambitieuzer doel: 100 miljoen bomen voor Borneo planten.

De aanpak is even eenvoudig als briljant: Fairventures helpt kleine boeren op Borneo bij het herbeplanten van aangetaste, ontboste gebieden met lokale, snelgroeiende bomen, terwijl er tussenin ruimte overblijft voor de teelt van gewassen als koffie, fruit of noten. 

“Wij verbinden landbouw en bosbouw tot één systeem”, zegt Johannes Schwegler, de uitvoerend directeur van Fairventures. “Daarom wordt het een ‘boslandbouwaanpak’ genoemd. Het grote voordeel is dat die niet alleen bijdraagt aan de voedselzekerheid van de mensen die er wonen, maar hen ook in staat stelt nieuwe inkomstenbronnen aan te boren – zonder het regenwoud te vernietigen of de verdere verspreiding van monoculturen zoals palmolieplantages te stimuleren.”

Herbebossing verlicht de druk op de nog bestaande bossen, die een essentiële rol spelen bij de bescherming van de biodiversiteit en de leefgebieden van de met uitsterven bedreigde orang-oetan. De geleidelijke opslag van voedingsstoffen draagt ook bij tot de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit.

De resultaten tot dusver zijn indrukwekkend: meer dan 3 miljoen zaailingen zijn verdeeld onder meer dan 1.300 kleine boeren, waardoor meer dan 800 hectare land opnieuw is bebost.

Lokale bebossing

borneo

Ook lokaal steunt STIHL initiatieven om het milieu en natuurlijke bronnen te beschermen. STIHL is al jaren trouwe partner van Natuurpunt en steunde in het verleden de aanplanting van nieuwe bossen.

In 2022 hebben we ervoor gekozen om tijdens onze jaarlijkse dealerdag géén traditionele goodiebag te geven, maar wel voor elke deelnemende dealer een boom aan te planten. Zo hebben we 400 bomen laten planten. Voor onze Belgische en Luxemburgse dealers werkten we daarin samen met Go Forest. Voor onze Nederlandse dealers plant Trees for All de bomen aan.

We organiseerden tijdens de Warmste Week van Studio Brussel in 2019 de actie "Het Warmste Bos" in samenwerking met Natuurpunt. We verkochten hiervoor houten schijfjes en STIHL mutsen en verzamelden zo € 30.000. Met dit bedrag werd op 17/02/2019 een nieuw bos van 1 hectare geplant. Dat zijn maar liefst 2.250 bomen. In het centrum van het bos plantte men een heus geboortebos met 100 zomereiken, samen met de ouders van kinderen die het afgelopen jaar in Aalter geboren zijn. Daarnaast werden er in het centrum ook winterlindes, zomerlindes, fladderiepen, veldesdoornen en witte abelen geplant. Van elk 100 stuks. De bosrand bestaat uit 200 vuilboompjes, boswilgen, eenstijlige meidoornen, hazelaars, boskersen, haagbeuken en wilde lijsterbessen. Verder werden er ook 100 rode en gele kornoeljes en 50 wilde ligusters. Een bos met heel wat variatie dus!

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van STIHL in de Benelux, ondersteunden we in 2015 Vlaanderen Bos voor Iedereen. STIHL schonk 3000 bomen en bijhorende oppervlakte in de nieuwe bossen van Kampenhout, Lier en Zottegem.

 

INVESTEREN IN INNOVATIEVE START-UPS

STIHL is ook betrokken bij de ontwikkeling van op duurzaamheid gerichte bedrijfsmodellen. Via onze corporate venture unit STIHL Digital GmbH investeren we in startups en gaan we partnerschappen aan met bedrijven zoals Dryad en Fairown. Hun innovaties hebben het potentieel om de ontwikkeling van toekomstgerichte oplossingen voor onze klanten te ondersteunen.

Dryad – een start-up gevestigd in Eberswalde, Duitsland – ontwikkelt een systeem voor de vroege detectie van bosbranden op basis van sensoren op zonne-energie en draadloze technologie. Het systeem kan uitgestrekte bosgebieden bestrijken die verder gaan dan conventionele mobiele datanetwerken.

Fairown – een start-up gevestigd in Tallinn, Estland – maakt software om een duurzame circulaire economie te ondersteunen. STIHL gebruikt de product-as-a-service oplossing van Fairown om voor bepaalde producten online all-inclusive aanbiedingen te doen waarbij klanten gereedschap kunnen gebruiken tegen een maandelijkse vergoeding in plaats van het te kopen. 

Meer weten over de inspanningen van STIHL?