Naar een duurzame toekomst

"STIHL is een familiebedrijf met wortels in de bosbouw die bijna 100 jaar teruggaan. De mens, de natuur en hun groeikracht hebben altijd centraal gestaan in alles wat we doen. Dat is wat ons drijft – en dat willen we zo houden in de toekomst."

De veranderingen in het milieu en de gevolgen daarvan maken duidelijk dat we onze manier van leven en werken moeten veranderen en duurzamer moeten maken.

We moeten op lange termijn en in cycli denken als we de volgende generaties een leefbare toekomst willen nalaten. “Acting for tomorrow” – de titel van ons duurzaamheidsrapport – weerspiegelt dan ook de vaste overtuiging van Andreas Stihl, oprichter van het bedrijf. We willen deze traditie voortzetten door duurzaam te blijven handelen en investeren.

Als onafhankelijk familiebedrijf hebben wij altijd gehandeld met duurzaamheid als uitgangspunt. Wij richten ons niet alleen op winst op korte termijn. Integendeel, wij doen zaken op lange termijn en met het oog op de huidige en toekomstige generaties. Ons handelen is altijd geleid door een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar onze medewerkers, de maatschappij en het milieu toe, en door een constante klantgerichtheid. Al deze zaken samen verzekeren ons succes op lange termijn.  

In 2021 ontwikkelde STIHL een duurzaamheidsstrategie met als doel ons engagement verder te versterken en onze huidige activiteiten een strategische richting te geven. In onze drie belangrijkste aandachtsgebieden – ecosystemen, circulariteit en zorg – hebben we ambitieuze doelen gesteld en we werken hard om ze te bereiken. Ons doel daarbij is om koolstofneutraal en efficiënt met hulpbronnen om te gaan en tegelijk eerlijk te handelen, zoals we in het verleden hebben gedaan, om het voor mensen gemakkelijker te blijven maken om in en met de natuur te werken.

Om onze duurzaamheidsactiviteiten nog transparanter te maken, delen we graag het STIHL duurzaamheidsrapport van 2023.

Duurzaamheid als strategie

De afgelopen jaren waren ernstige problemen zoals de klimaatverandering, het uitsterven van planten- en diersoorten en de sterke toename van plastic afval volop in het nieuws.

Forest

Als een bedrijf dat diep verbonden is met de natuur en waarvan het bedrijfsmodel afhangt van de natuur, raken deze ontwikkelingen ons diep. Daarom heeft STIHL beslist om ons bestaande engagement op het vlak van duurzaamheid te versterken en het een nog meer strategische focus te geven. In 2021 werd een duurzaamheidsadviseur aangesteld en werd een duurzaamheidsstuurgroep opgericht om het bedrijf daarbij te helpen. Sindsdien zetten we ons in om ons duurzaamheidsbeleid, dat sinds 2016 van kracht is, om te vormen tot een duurzaamheidsstrategie die relevant is voor de hele maatschappij.

We hebben elf materiële thema’s voor STIHL geïdentificeerd die we hebben ingedeeld in drie strategische aandachtsgebieden:  ecosystemen, circulariteit en zorg. Ze vormen de basis voor de toekomstige implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Elk van onze aandachtsgebieden komt overeen met twee SDG’s: ecosystemen komt overeen met SDG 13 (klimaatactie) en SDG 15 (leven op het land), circulariteit komt overeen met SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), en zorg komt overeen met SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 3 (goede gezondheid en welzijn).

Focal areas

De STIHL Groep lanceerde in 2023 talrijke initiatieven die de komende jaren zullen worden voortgezet. Zo zijn er projecten om producten te creëren die zo nauw mogelijk aansluiten bij het principe van de circulaire economie, om duurzame materialen en proceschemicaliën te gebruiken en om een nieuw mobiliteitsconcept te ontwikkelen met herziene richtlijnen voor bedrijfswagens. We hebben ook het potentieel geïdentificeerd om de CO2-uitstoot in de hele Groep te verminderen en zijn van plan om wereldwijd een identiek energiebeheersysteem in te voeren als onderdeel van onze inspanningen op dit gebied. In het verslagjaar hebben we ook voorbereidingen getroffen om STIHL in 2024 te laten toetreden tot het SBT-initiatief (Science Based Targets). Andere aandachtspunten waren de rapporteringsverplichtingen in het kader van de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD), de EU-taxonomie en het Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM). 

Duurzaamheidsdoelstellingen

Voor de drie aandachtsgebieden – ecosystemen, circulariteit en zorg – hebben we de volgende doelstellingen bepaald. Deze zijn onderverdeeld in kortetermijndoelstellingen (een tot twee jaar) en langetermijndoelstellingen (drie jaar of meer).

Sustainability targets
Sustainability targets
Sustainability targets

Circulaire economie

Circulariteit is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Een circulaire economie of kringloopeconomie is erop gericht om zo weinig mogelijk primaire hulpbronnen te verbruiken en zo weinig mogelijk afval te produceren. STIHL volgt het principe van de 5 R’en: reduce (verminderen), reuse (hergebruiken), repair (herstellen), refurbish (opknappen) en recycle (recycleren).

Het efficiënte gebruik van hulpbronnen is altijd al een sleutelwoord geweest in onze productie. Onze duurzame, repareerbare producten sparen ook hulpbronnen, want het hergebruiken en opknappen van bestaande producten is een van de belangrijkste elementen van een goed functionerende circulaire economie. Machines of gereedschappen die niet langer geschikt zijn voor gebruik, kunnen als laatste stap worden gerecycled. Recycleren is een bijzonder aandachtspunt voor accuproducten. In proefprojecten met onze dealers testen we systemen om oude accu’s in te zamelen en te recycleren.

We streven ernaar om onze processen en producten verder te optimaliseren met het oog op het creëren van een circulaire economie. In de fase van de productontwikkeling heeft dit betrekking op de recycleerbaarheid van onderdelen. We streven ernaar om onze machines zo veel mogelijk herbruikbaar te maken. We zijn daartoe eind 2022 gestart met een proefproject om het potentieel te onderzoeken van de ontwikkeling van een bosmaaier die volledig circulair is in termen van productie en gebruik.

In 2023 zijn we begonnen met het analyseren van de mogelijkheden om het aandeel secundaire grondstoffen in onze producten te vergroten. De eerste stap van dit proces bestond uit het definiëren van de belangrijkste actiegebieden en het onderzoeken van oplossingen die al op de markt zijn. Momenteel evalueren we de bevindingen. Onze omgang met milieukritische grondstoffen en het vermijden van gevaarlijke proceschemicaliën zijn ook belangrijke aspecten van ons actieplan voor de circulaire economie.

DE WEG NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT

CLIMATE NEUTRALITY

We zijn van plan de klimaatverandering actief aan te pakken en steunen de doelstelling van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. In 2020 hebben wij ons ten doel gesteld om op de lange termijn een klimaatneutrale onderneming te worden. 

In de eerste plaats richten wij ons op het verminderen van het energieverbruik in onze waardeketen dat we direct kunnen beïnvloeden. Dit zijn de directe emissies (Scope 1 volgens het ‘Greenhouse Gas Protocol’, GHG). Daarnaast hebben we ook de indirecte emissies van Scope 2 (elektriciteit en stadsverwarming) in onze klimaatdoelstellingen opgenomen. Om dit te bereiken werd in 2021 een CO2 nulmeting uitgevoerd. Op basis van deze gegevens kunnen maatregelen getroffen worden om onze impact te blijven verminderen en waar nodig te compenseren. 

In Duitsland zijn onze vestigingen sinds januari 2021 klimaatneutraal dankzij de compensatie van Scope 1- en Scope 2-emissies. De internationale productiebedrijven volgden in 2022. Sinds begin 2023 zijn ook de internationale verkoopbedrijven klimaatneutraal dankzij koolstofcompensatie (Scope 1 en 2). Ook STIHL Benelux is dus sinds 2023 officieel klimaatneutraal.

De uitstoot van de up- en downstream processen van activiteiten die met de waardeketen samenhangen (Scope 3) kunnen we niet alleen beïnvloeden. Toch wil de STIHL Groep op dit vlak een bijdrage leveren, in overeenstemming met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de Duitse wetgeving.

STIHL STEUNT VERSCHILLENDE PROJECTEN VOOR MILIEU- EN KLIMAATBESCHERMING

STIHL steunt verschillende lokale maar ook wereldwijde initiatieven ter bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. In de verschillende vestigingen zijn de medewerkers van STIHL volop betrokken bij lokale samenwerkingen en projecten om ecologisch waardevolle groene zones en bossen te beschermen en te behouden. Daarnaast steunt STIHL internationale organisaties en projecten voor milieubescherming.

Lokale bebossing

borneo

Ook lokaal steunt STIHL initiatieven om het milieu en natuurlijke bronnen te beschermen. STIHL is al jaren trouwe partner van Natuurpunt en steunde in het verleden de aanplanting van nieuwe bossen.

In 2022 hebben we ervoor gekozen om tijdens onze jaarlijkse dealerdag géén traditionele goodiebag te geven, maar wel voor elke deelnemende dealer een boom aan te planten. Zo hebben we 400 bomen laten planten. Voor onze Belgische en Luxemburgse dealers werkten we daarin samen met Go Forest. Voor onze Nederlandse dealers plant Trees for All de bomen aan.

We organiseerden tijdens de Warmste Week van Studio Brussel in 2019 de actie "Het Warmste Bos" in samenwerking met Natuurpunt. We verkochten hiervoor houten schijfjes en STIHL mutsen en verzamelden zo € 30.000. Met dit bedrag werd op 17/02/2019 een nieuw bos van 1 hectare geplant. Dat zijn maar liefst 2.250 bomen. In het centrum van het bos plantte men een heus geboortebos met 100 zomereiken, samen met de ouders van kinderen die het afgelopen jaar in Aalter geboren zijn. Daarnaast werden er in het centrum ook winterlindes, zomerlindes, fladderiepen, veldesdoornen en witte abelen geplant. Van elk 100 stuks. De bosrand bestaat uit 200 vuilboompjes, boswilgen, eenstijlige meidoornen, hazelaars, boskersen, haagbeuken en wilde lijsterbessen. Verder werden er ook 100 rode en gele kornoeljes en 50 wilde ligusters. Een bos met heel wat variatie dus!

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van STIHL in de Benelux, ondersteunden we in 2015 Vlaanderen Bos voor Iedereen. STIHL schonk 3000 bomen en bijhorende oppervlakte in de nieuwe bossen van Kampenhout, Lier en Zottegem.

 

STIHL steunt het onderzoeksproject "TREES FOR FUTURE" dat het bos van morgen voorbereidt!

Trees for future

De klimaatverandering zet onze bossen zwaar onder druk: droogte, stormen, plagen en ziekten verzwakken de bomen. Daarom is het belangrijk de veerkracht van onze bossen te versterken door de boomsoorten te variëren en soorten die beter bestand zijn tegen toekomstige klimaatomstandigheden in de bosbouwmogelijkheden op te nemen. 

Dat is het doel van het onderzoeksproject TREES FOR FUTURE, dat wordt gesteund door de Koninklijke Belgische Maatschappij voor Bosbeheer: via een netwerk van proefpercelen verspreid over heel België nieuwe boomsoorten testen in reële omstandigheden. 

Deze aanplantingen worden op lange termijn gevolgd en maken het mogelijk het potentieel van de geteste bomen te evalueren op het gebied van productiviteit, weerstand tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden. Dankzij deze continue opvolging kunnen toekomstige generaties bosbouwers met kennis van zaken de meest veelbelovende soorten planten.  

STIHL zet zich in voor de toekomst van de lokale bossen en steunt sinds 2020 dit ambitieuze en innovatieve project om een divers en duurzaam bos in stand te houden.

UN Global Compact

GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

STIHL Benelux heeft, net als de STIHL groep, het Global Compact van de Verenigde Naties onderschreven, een initiatief dat ondernemingen wereldwijd wil stimuleren tot een meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. We verbinden ons ertoe om onze bedrijfsstrategie op één lijn te brengen met de tien duurzaamheidsprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Bekijk zeker het persbericht over de toetreding van de STIHL groep voor meer informatie hieromtrent.

Meer weten over de inspanningen van STIHL?